Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen zoals beschreven uitgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.
  • Pixelfuel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Pixelfuel, gevestigd te Strijpenlaan 14, 4847 AW Teteringen, Nederland, KvK-nummer: 84132787.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Pixelfuel de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pixelfuel en de opdrachtgever;
  • Werk: het (website)ontwerp, grafisch ontwerp, software, huisstijl of ieder ander werk in de zin van de Auteurswet vervaardigd door Pixelfuel;
  • Content: teksten, afbeeldingen, video, geluidsbestanden, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die benodigd zijn voor het vervaardigen van het werk;
  • Dienst: de dienst die Pixelfuel in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever levert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Pixelfuel haar werkzaamheden uitvoert en zijn van toepassing op iedere opdracht of wijziging op een opdracht aan Pixelfuel en/of aan personen die ten behoeve van Pixelfuel werkzaam zijn of waren.
 2. Pixelfuel is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Pixelfuel het recht om deze te vervangen door een voor de opdrachtgever bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert en niet onredelijk bezwarend is voor de opdrachtgever.
 5. Indien Pixelfuel niet steeds uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden handhaaft, betekent dit niet dat deze niet van toepassing zouden zijn of Pixelfuel het recht verliest om in toekomstige situaties strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offerte en de overeenkomst

 1. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Pixelfuel blijven 30 dagen geldig, tenzij expliciet een andere termijn wordt vermeld.
 2. Aanbiedingen, offertes of delen hiervan zijn niet van toepassing op toekomstige opdrachten. Bij toekomstige opdrachten dienen deze altijd opnieuw worden overeengekomen.
 3. Offertes en aanbiedingen door Pixelfuel aan opdrachtgever mogen niet zonder toestemming van Pixelfuel met derden worden gedeeld.
 4. Facturering geschiedt op basis van de offerte.
 5. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening door de opdrachtgever van de door Pixelfuel uitgebrachte offerte.
 6. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Pixelfuel zijn niet eerder geldig dan het moment waarop deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 7. Uitsluitend Pixelfuel geldt tegenover de Opdrachtgever als contractuele wederpartij.
 8. De overeenkomst wordt beëindigd door het afronden van de opdracht.
 9. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 10. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Pixelfuel opgegeven informatie waarop Pixelfuel zijn aanbod of offerte baseert.
 11. Pixelfuel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pixelfuel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 13. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt zijn de offerte en alle bijbehorende documenten opeisbaar door Pixelfuel Op verzoek van Pixelfuel dienen deze direct door de opdrachtgever voor eigen rekening en risico te worden geretourneerd aan Pixelfuel. Alle door Pixelfuel aan opdrachtgever verstrekte documenten, ontwerpen en andere producten blijven eigendom van Pixelfuel en mogen zonder toestemming van Pixelfuel niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.
 14. Indien de opdrachtgever een wijziging doorvoert, die van belang is voor de overeenkomst of uitvoering daarvan, dan dient de opdrachtgever Pixelfuel hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen.
 15. Onvoorziene softwarelicenties zijn geen onderdeel van een afgesproken offerte. Bij voorkomen hiervan wordt in overleg bepaald hoe hier mee om te gaan.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

 1. Pixelfuel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar kan niet altijd garanderen dat met de afgesproken werkzaamheden het gewenste resultaat wordt bereikt. Tenzij anders vermeldt zijn overeenkomsten dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
 2. Pixelfuel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Pixelfuel behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de software of dienst.
 4. Pixelfuel tracht binnen een bestaande opdracht of overeenkomst een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de software of dienst te leveren, binnen de grenzen van afgesproken middelen, inspanning en kosten, echter binnen de mogelijkheden en naar wat redelijkerwijs verwacht mag worden. 
 5. De Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde, verstrekt tijdig alle informatie waaraan betreffend werk dient te voldoen en alle zaken waarvan Pixelfuel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien hier niet of niet tijdig aan wordt voldaan heeft Pixelfuel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Pixelfuel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Pixelfuel is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie.
 7. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het weergeven van content waarvan de rechten bij derden liggen.
 8. De Opdrachtgever geeft Pixelfuel op voorhand toestemming om gegevens die voor bij uitvoering van de overeenkomst betrokken derde(n) van belang zijn aan hen te overleggen.
 9. Indien de Opdrachtgever een storing constateert in de dienst, dan dient de opdrachtgever Pixelfuel daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de overeenkomst. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever. Pixelfuel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een inbreuk op een dergelijk recht.
 11. Wanneer een opdracht op verzoek van de Opdrachtgever gewijzigd dient te worden, dient Opdrachtgever de meerprijs hiervoor te betalen. Indien een groot deel van de opdracht wijzigt, zal de lopende opdracht worden afgesloten en er zal een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen.
 12. Alle zaken, die niet specifiek in de overeenkomst zijn benoemd vallen buiten de scope van de opdracht. Hieronder vallen ook interpretaties van in de overeenkomst benoemde zaken en functionaliteiten van een te vervangen systeem. Waar deze toch worden uitgevoerd of aangeschaft is Pixelfuel gerechtigd hiervoor een meerprijs in rekening te brengen.
 13. De Opdrachtgever zal door het gebruik van de dienst geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. De dienst wordt op basis van fair use aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien de Opdrachtgever, naar het oordeel van Pixelfuel, oneigenlijk gebruik maakt van de dienst, dan is Pixelfuel gerechtigd met onmiddellijke ingang de dienst te blokkeren, zonder dat Pixelfuel tot enige schadevergoeding gehouden is.
 14. De opdrachtgever gaat akkoord met vermelding van de samenwerking op de website van Pixelfuel, de website van de opdrachtgever, sociale media platforms zoals LinkedIn en Facebook en nieuwsberichten via nieuwsbrief of eerder genoemde media. De vermelding van de samenwerking kan logo en URL bevatten.
 15. Het staat Pixelfuel vrij gerealiseerde opdrachten te publiceren op eigen website, platforms van sociale media en nieuwsberichten.
 16. Het recht van vermelden en publiceren van gemaakt werk heeft geen termijn en overstijgt de afloop van de samenwerking.

Artikel 5 – Goedkeuring ontwerp

 1. Bij de uitvoering van de opdracht wordt gewerkt in fasen (deeluitvoering). Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van Opdrachtgever of wanneer Opdrachtgever heeft nagelaten de fase af te keuren binnen de daarvoor door Pixelfuel verstrekte termijn. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren binnen de overeenkomst. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk.
 2. Pixelfuel vraagt Opdrachtgever per afzonderlijk onderwerp of per fase om een definitieve goedkeuring hiervan. Een goedkeuring bevat een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan zijn gezien en akkoord zijn. Hieronder vallen ook, maar niet uitsluitend, taal en spelling.
 3. Bij het uitblijven van tijdige goedkeuring op een definitief ontwerp of op een bepaalde fase door Opdrachtgever, is Pixelfuel gerechtigd de tot dat moment gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Blijft een goedkeuring uit, maar wordt het project wel vervolgd, dan kan Pixelfuel dit beschouwen als een impliciete goedkeuring.
 5. Bij ontwerpopdrachten, wordt in de offerte door Pixelfuel een maximum aantal voorstellen overeengekomen. Opdrachtgever dient uit deze voorstellen een keuze te maken. Het ontwerpen van meer voorstellen, zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor Opdrachtgever zal moeten betalen.
 6. Per voorstel wordt door Pixelfuel een maximum aantal van twee review rondes overeengekomen. Indien meerdere review rondes gewenst zijn door Opdrachtgever, is dit uitsluitend mogelijk indien de meerprijs hiervoor is overeengekomen.

Artikel 6 – Levering en termijnen

 1. Door Pixelfuel in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering. Deze betreffen dan ook nooit fatale termijnen, tenzij Pixelfuel uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
 2. De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging. Termijnen lopen echter niet eerder dan nadat Pixelfuel alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en andere zaken van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, dan zal de termijn ook niet eerder lopen, dan de dag waarop deze betaling door Pixelfuel is ontvangen.
 3. Overschrijding van de termijn verplicht Pixelfuel niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 4. De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Pixelfuel ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Pixelfuel vertraging ontstaat door wijziging van deze werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
 5. Wanneer de opdrachtgever eenzijdig verzoekt de werkzaamheden te staken, dan wordt de leveringstermijn met eenzelfde periode als de duur van de staking verlengd. Ook behoudt Pixelfuel het recht om de leveringstermijn verder te verlengen mocht het door de staking onmogelijk zijn het werk in eenzelfde termijn in te plannen in verband met andere geplande werkzaamheden. 
 6. Voor de duur een door opdrachtgever verzochte werkstaking is Pixelfuel gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen voor gederfde ingeplande uren van maximaal het overeengekomen uurtarief. Additionele kosten die voortkomen uit de verzochte werkstaking kunnen daarnaast ook in rekening worden gebracht. 
 7. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de aan de zijde van Pixelfuel ontstane vertraging als gevolg van het door Opdrachtgever niet voldoen aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Bij uitloop van werkzaamheden ten opzichte van de aangegeven geschatte uren kan het meerwerk in overleg op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.  
 9. Pixelfuel is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deeluitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij deel-uitvoering geldt dat elke afzonderlijke deel-uitvoering door Pixelfuel kan worden gefactureerd. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.
 10. De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Pixelfuel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een Opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.
 11. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten/diensten af te nemen op het moment waarop deze hem ter hand worden gesteld.

Artikel 7 – Onderhoud en beheer

 1. Onderhoud van een opgeleverde applicatie dient altijd apart te worden afgenomen middels een onderhoudsovereenkomst.
 2. Hosting en beheer van applicaties dienen altijd expliciet te worden afgenomen middels een overeenkomst.
 3. Oplevering van een project brengt voor Pixelfuel geen verplichtingen met zich mee met betrekking tot beheer en voortzetting van licenties, tenzij dit is afgesproken.
 4. Uitvoeren van security maatregelen buiten het installeren van updates is niet onderdeel van regulier onderhoud. Wanneer uit de security checks kwetsbaarheden blijken, dan wordt hierover geïnformeerd en geadviseerd. Gevonden kwetsbaarheden worden naar redelijkheid verholpen door middel van een update of andere actie. Wanneer dit niet mogelijk is of veel werk met zich meebrengt, valt het verhelpen niet standaard binnen het onderhoud. In dat geval wordt in overleg bepaald hoe hier mee om te gaan.
 5. Performance checks zijn geen standaard onderdeel van onderhoud. Het controleren van de snelheid van de site en adviseren over maatregelen om deze te verbeteren kunnen additioneel worden afgenomen.
 6. Monitoren van de beschikbaarheid van de website is geen onderdeel van regulier onderhoud. Ook dit kan additioneel afgenomen worden.
 7. Onderhouden van de site zorgt voor een technisch zo goed mogelijke werking van de site en verkleint de kans op incidenten, maar biedt hier uitdrukkelijk geen garantie op. In het geval zich onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet, wordt getracht dit te herstellen en indien mogelijk de oorzaak te verhelpen. Dit kan betekenen dat wijzigingen, die sinds de laatste backup zijn gedaan, verloren gaan.
 8. E-mail support en coördinatie met de hostingpartij zijn beperkt tot 1 uur per maand. Wanneer hier in een maand geen gebruik van wordt gemaakt, is dit niet overdraagbaar naar volgende maanden. Mocht tijdelijk meer support nodig zijn, dan kan dit additioneel worden afgenomen.
 9. Waar software licenties onderdeel zijn van het onderhoudspakket, vervallen deze bij beëindiging van de onderhoudsovereenkomst.
 10. Onderhoud biedt geen garantie op de werking van diensten van derden en wijzigingen hier in.
 11. Pixelfuel accepteert uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor software van derden en door software van derden veroorzaakte schade. 
 12. Onderhoud biedt geen garanties tegen oneigenlijk gebruik. 
 13. Een onderhoudsovereenkomst is op elk moment opzegbaar door beide partijen. 

Artikel 8 – Inloggegevens

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens en dient hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de Opdrachtgever, dan kan Pixelfuel daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien de Opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever Pixelfuel daarvan direct in kennis te stellen.
 3. Indien Pixelfuel constateert dat aan Opdrachtgever verstrekte inloggegevens ongeautoriseerd door derden worden gebruikt, dan is Pixelfuel gerechtigd de toegang tot de dienst te blokkeren.
 4. Indien Pixelfuel inloggegevens van de opdrachtgever ontvangt, dan zal Pixelfuel verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

 1. De door Pixelfuel opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Pixelfuel is gerechtigd haar tarieven periodiek, in beginsel per 1 januari van elk jaar, aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende projecten vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
 2. Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de Opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Pixelfuel geldende uurtarieven.
 3. Indien Pixelfuel op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de overeenkomst vallen, zal Pixelfuel deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever factureren op basis van de op dat moment geldende uurtarieven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
 4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Pixelfuel gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 5. Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum.
 6. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde kan Pixelfuel van de Opdrachtgever een aanbetaling van 50% verlangen van de totale prijs van de overeenkomst.
 7. Pixelfuel is gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen. Indien hier niet wordt voldaan is Pixelfuel gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Pixelfuel is voldaan.
 8. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening door de Opdrachtgever te geschieden op een door Pixelfuel aan te wijzen bankrekening.
 9. Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen of een overeengekomen betalingstermijn de volledige factuur betaalt, zal Pixelfuel de Opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen, met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.
 10. Indien de Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet volledig voldoet, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en heeft Pixelfuelrecht op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 geldt. Daarnaast maakt Pixelfuel vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de rente verschuldigd over het niet betaalde bedrag tot het moment van volledige voldoening, bestaande uit de wettelijke handelsrente voor te late betaling door niet-Consumenten en de wettelijke rente voor te late betaling door Consumenten, vermeerderd met een contractuele rente van 2% per jaar.
 11. Alle kosten die Pixelfuel maakt in verband met niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 12. Indien een factuur, ondanks aanmaning, niet volledig wordt voldaan, is Pixelfuel gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen en zal de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. Pixelfuel is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden op deze grond.
 13. Bij een situatie als vermeld in artikel 11.3 en 11.4 worden alle vorderingen van Pixelfuel op Opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
 14. Onder Opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot Opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met Opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
 15. Wanneer ten behoeve van een overeenkomst een maandelijks te innen doorlopende machtiging wordt aangegaan, dan zal de incasso op de eerste dag van de maand plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen. Mocht dit een dag betreffen, waarop door de bank geen incasso wordt uitgevoerd, dan zal de incasso op de eerstvolgende mogelijke dag plaatsvinden.
 16. Bij in gebreke blijven of door terugboeken van een geïncasseerd bedrag, volgt een aanmaning. Wanneer betaling vervolgens uitblijft, wordt de dienstverlening stopgezet. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de dienstverlening vanaf de gestelde betaaldatum.
 17. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Wanneer een overeenkomst doorloopt in een volgend jaar, dan worden overeengekomen prijzen geïndexeerd.

Artikel 10 – Garanties en reclame

 1. Pixelfuel staat er voor in dat de te leveren producten voldoen aan de in de opdracht vermelde specificaties en redelijke eisen van deugdelijkheid, veiligheid en/of bruikbaarheid bij normaal gebruik.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is enkel van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, kan Pixelfuel andere garantie- en voorwaarden stellen ter zake van de door haar te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden gelijk na levering te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en wat van het geleverde verwacht mag worden.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk of roekeloos gebruik van het gekochte, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden. Tevens vervalt de garantie wanneer door de Opdrachtgever of derden aan het gekochte wijzigingen worden aangebracht of getracht aan te brengen. Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat wanneer Pixelfuel vermoedt dat sprake is van onoordeelkundig gebruik, de bewijslast dat hier geen sprake van zou zijn, bij de Opdrachtgever ligt.
 5. De Opdrachtgever komt geen aanspraak op garantie toe in geval van overmacht aan de zijde van Pixelfuel.
 6. Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden, geleverde zaken of het gefactureerde bedrag dienen binnen 14 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van aan Pixelfuel gericht aangetekend schrijven te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Pixelfuel.
 7. De Opdrachtgever is verplicht alle door Pixelfuel geleverde zaken zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Pixelfuel te melden. Wanneer hier niet aan wordt voldaan vervalt het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
 8. Pixelfuel dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld deze te controleren. Indien de Opdrachtgever na hiertoe door Pixelfuel schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
 9. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
 10. Indien een reclame door Pixelfuel geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Pixelfuel, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Pixelfuel steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de Opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van Pixelfuel, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Pixelfuel, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 2. De Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken en juistheid van informatie. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Pixelfuel niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken of informatie.
 3. Pixelfuel is bovendien niet aansprakelijk voor schade die door derde(n) is toegebracht, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend begrepen schade ontstaan tijdens transport, en opslag.
 4. Pixelfuel accepteert uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor software van derden en door software van derden veroorzaakte schade. Eventuele beperkingen in software van derden zijn een geaccepteerd risico.
 5. Indien de rechter mocht oordelen dat Pixelfuel geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Pixelfuel zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Pixelfuel een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 6. Opdrachtgever is gehouden Pixelfuel te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Pixelfuel in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Pixelfuel bovendien volledig voor aanspraken van derden aangaande een inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Pixelfuel in het kader van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk verrichte werkzaamheden.
 8. Pixelfuel is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de content.
 9. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de opgeleverde website te controleren op onjuistheden en fouten. De opdrachtgever vrijwaart Pixelfuel tegen iedere aansprakelijkheid op grond van huidige en toekomstige wetgeving.
 10. Pixelfuel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de software of de dienst of door gebruik van de software of de dienst in strijd met de gebruiksinstructies of technische specificaties.
 11. Pixelfuel is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
 12. Pixelfuel houdt een archief bij van zijn digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 13. Pixelfuel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
 14. Pixelfuel garandeert niet dat de software of de dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De Opdrachtgever erkent dat toegang tot en/of de werking van de software of de dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. Pixelfuel is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. Pixelfuel zal echter pogen de continuïteit van de beschikbaarheid van de software en de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te (laten) herstellen. Bepaalde opdrachtgevers van Pixelfuel hebben een aanzienlijk hogere omzet dan Pixelfuel, hierdoor is Pixelfuel niet in staat aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade en indirecte schade, zoals gemiste omzet, vertraging in tijdsplanning etc. ontstaan door het tijdelijk niet functioneren en/of niet beschikbaar zijn van de software of de dienst. Wenst de opdrachtgever te willen samenwerken met een bedrijf dat wel bereid is deze aansprakelijkheid op zich te nemen, dan is de opdrachtgever verplicht dit schriftelijk te melden aan Pixelfuel. In een dergelijk geval zal Pixelfuel de samenwerking met de opdrachtgever niet aangaan of de overeenkomst voortijdig ontbinden. Bij een voortijdige ontbinden door Pixelfuel zullen alle door Pixelfuel tot aan het moment van de ontbinding reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever worden gefactureerd.
 15. Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Pixelfuel opgeleverde, dan sluit Pixelfuel iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele gevolgschade.
 16. Pixelfuel is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
 17. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Pixelfuel nimmer worden aangerekend.
 18. Pixelfuel is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 12 – Overmacht, opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, is Pixelfuel gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Pixelfuel tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Pixelfuel onafhankelijke omstandigheid, ook als deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Pixelfuel of door deze ingeschakelde derden.
 3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Pixelfuel gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Pixelfuel te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Pixelfuel gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te schorten of deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Pixelfuel tot enige schadevergoeding en onverminderd de Pixelfuel verder toekomende rechten.
 4. Verder is Pixelfuel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pixelfuel kan worden gevergd.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Pixelfuel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder verstaan maar uitdrukkelijk niet beperkt, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, code, software, werkprocessen etc. berusten bij Pixelfuel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Pixelfuel is gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
 3. Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Pixelfuel niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever staat jegens Pixelfuel in voor het ongestoorde gebruik door Pixelfuel van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Pixelfuel zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, maar niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Pixelfuel is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
 5. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Pixelfuel geleverde zaak of dienst kan alleen met schriftelijke toestemming van Pixelfuel worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Pixelfuel, zonder dat Pixelfuel daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de Opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Pixelfuel aan haar over te dragen. Indien een door Pixelfuel uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de Opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Pixelfuel te retourneren. Bij gebreke hiervan Pixelfuel houdt zich het recht voor alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Pixelfuel verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van de software en het werk door de Opdrachtgever, aan de opdrachtgever een recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op de software of op het werk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever zich aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de software of het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.
 7. De broncode van de software wordt niet aan de opdrachtgever verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor de levering van de broncode dient de opdrachtgever aan Pixelfuel een afkoopsom te betalen.
 8. Enige Intellectuele) Eigendomsoverdracht van het geleverde dan wel geaccepteerde is altijd onder voorbehoud van betaling van alle voor dit project openstaande facturen.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Pixelfuel behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan.
 2. Indien Pixelfuel in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever door de Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de Opdrachtgever ook deze vorderingen van Pixelfuel geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Pixelfuel tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Pixelfuel.
 3. De door Pixelfuel bewerkbare ontwerpbestanden blijven te allen tijde eigendom van Pixelfuel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Pixelfuel te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing-, water- en cyberschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Pixelfuel op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Pixelfuel dit wenst, door Opdrachtgever aan Pixelfuel stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Pixelfuel tegen Opdrachtgever.
 5. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 11.3 is Pixelfuel gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever zal Pixelfuel alle medewerking ter zake verlenen.

Artikel 15 – Retentierecht

 1. Wanneer Pixelfuel zaken van de Opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de Opdrachtgever de opeisbare prijs en onkosten voor de uitvoering van de Overeenkomst betaalt. Pixelfuel heeft dit retentierecht ook voor eerdere Overeenkomsten waaruit de Opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16 – Onverbindendheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die rechtsgeldig is en die de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Pixelfuel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Pixelfuel verstrekte offertes en/of met Pixelfuel gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.
 3. Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Pixelfuel. Pixelfuel is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.
 4. Deze Algemene Voorwaarden is in de Nederlandse taal opgesteld. Ingeval van verschil tussen vertaalde versies, is de Nederlandse tekst bindend.

Voor het laatst gewijzigd op 6-11-2022